4ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο: Ψυχική Υγεία, Τεχνολογία & Τηλεματικές Εφαρμογές

13 – 15 Μαρτίου 2015

Μέγαρο, Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών

(Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη)

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Εργασιών: 12 Ιανουαρίου 2015

Υποβολή Επιστημονικών Εργασιών

Αποστείλετε την εργασία σας σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο του συνεδρίου www.e-vip.com.gr ακολουθώντας τα βήματα συμπλήρωσης της φόρμας Περιλήψεων ως συνημμένου αρχείου Microsoft Word 2003 (doc), αναφέροντας τα προσωπικά στοιχεία του κύριου συγγραφέα (ονοματεπώνυμο, ταχ. διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, e-mail) καθώς και τον επιθυμητό τρόπο παρουσίασης της εργασίας, προφορική ή αναρτημένη (e-poster).

Μετά την παραλαβή της περίληψης της εργασίας σας από την εταιρεία οργάνωσης του συνεδρίου θα λάβετε επιβεβαίωση παρα- λαβής. σε περίπτωση που δεν έχετε τη σχετική επιβεβαίωση εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αποστολής, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του συνεδρίου.

Οι εργασίες που είναι υποψήφιες για βράβευση πρέπει να προσκομιστούν στη γραμματεία σε πλήρες κείμενο και σε 3 αντίτυπα, τυπωμένες σε χαρτί α4, την πρώτη ημέρα του συνεδρίου, ενώ η περίληψή τους να σταλεί όπως αναφέρεται στις παραπάνω οδηγίες, με την υποσημείωση ότι είναι «υποψήφια για Βράβευση».

Θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής στο συνέδριο, στις ελεύθερες ανακοινώσεις και στα e-posters που θα παρουσιαστούν.

Οδηγίες Υποβολής Επιστημονικών Εργασιών

Το ελεύθερο σκέλος του συνεδρίου θα περιλαμβάνει ελεύθερες ανακοινώσεις και αναρτημένες ανακοινώσεις (e-posters).

Οι περιλήψεις των εργασιών που θα αποσταλούν για ελεύθερες ανακοινώσεις και αναρτημένες ανακοινώσεις θα πρέπει να είναι μέχρι 300 λέξεις η καθεμιά, σε γραμματοσειρά times new roman μεγέθους 12 και με 1,5 διάστιχο, και να μην περιλαμβάνουν διαγράμματα, πίνακες ή εικόνες.

Η περίληψη πρέπει να ακολουθεί τη δομή : εισαγωγή, σκοπός, μέθοδος, αποτελέσματα και συμπεράσματα, με εξαίρεση τις εργασίες ανασκόπησης (review). ο τίτλος της εργασίας πρέπει να γράφεται με κεφαλαία γράμματα. τα ονόματα των συγγραφέων και ο φορέας να γράφονται κάτω από τον τίτλο. σε κάθε εργασία μπορούν να αναφέρονται έως 10 συγγραφείς. τα αρχικά του μικρού ονόματος των συγγραφέων να γράφονται πρώτα. να υπογραμμίζεται ο κύριος συγγραφέας που θα παρουσιάσει την εργασία. Δεν είναι απαραίτητο να αναγράφονται οι επιστημονικοί τίτλοι των συγγραφέων.

πηγή: obrela.gr