Κατά τη διάρκεια των ατομικών συνεδριών, ψυχοθεραπευτής και πελάτης δουλεύουν ως ομάδα ώστε να ξεπεραστούν και να αντιμετωπιστούν προβλήματα, να κατανοηθούν συμπεριφορές, να δημιουργηθούν δεξιότητες και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής του πελάτη. Συζητούνται και αναλύονται ποικίλα θέματα όπως συναισθήματα, γνωστικές διεργασίες, πρότυπα συμπεριφοράς και στρατηγικές αντιμετώπισης.

Οι ατομικές συνεδρίες λαμβάνουν χώρα σε αμοιβαίως καθορισμένη μέρα και ώρα, συνήθως μία φορά την εβδομάδα, και διαρκούν 50 λεπτά. Σε κάποιες περιπτώσεις, κρίνεται απαραίτητο οι συνεδρίες να είναι πιο συχνές (π.χ. όταν υπάρχουν ζητήματα που χρήζουν άμεσης παρέμβασης που δυσχεραίνουν την καθημερινότητα του πελάτη και την καλή λειτουργία αυτού) και άλλοτε λιγότερο συχνές (π.χ. όταν έχει σταθεροποιηθεί ο πελάτης ή υπάρχουν αλλά ζητήματα που δεν επιτρέπουν πιο συχνές συναντήσεις).Η συνολική διάρκεια της θεραπείας ποικίλλει από άτομο σε άτομο καθώς εξαρτάται από το αίτημα του θεραπευόμενου αλλά και την πολυπλοκότητα του ζητήματος που φέρει. Επιπλέον, η σοβαρότητα, η κινητοποίηση, ο ρυθμός επεξεργασίας και η δυνατότητα αφομοίωσης είναι διαφορετική για κάθε άτομο και για αυτό buying thesis κάθε περίπτωση είναι μοναδική. Έτσι, μία θεραπεία μπορεί να είναι βραχυπρόθεσμη ( π.χ. 8-12 συνεδρίες, 6 μήνες) ή μακροπρόθεσμη (1έτος, 3 έτη κτλ.).

Επιστροφή

Ατομικές Συνεδρίες Ψυχολογικής Υποστήριξης